A Gifie Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest, 2018. május 24.

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

2. A Szabályzat célja

3. A Szabályzat hatálya

4. Fogalom meghatározások

II. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

IV. FEJEZET –  SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1. Közös szabályok

2. Közvetlenül szerződő, természetes személy partner

3. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak, munkatársainak elérhetőségi adatai 

4. Partner által hozzáférhető adatok

5. Adattovábbítás

V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

2. Kifizetői adatkezelés 

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

VI. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Adatbiztonsági intézkedések

VII. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. Az adatvédelmi incidens fogalma

2. Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása  

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

IX. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,  AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

1. Intézkedések az érintett kérelme alapján

X. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat megállapítása és módosítása

2. Intézkedések a szabályzat megismertetése 

MELLÉKLETEK:

 

 

1. melléklet

Adatkezelési  tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

 

2. melléklet 

Tájékoztató a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről  és személyhez fűződő jogokról

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

Az GIFIE Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: GIFIE) kijelenti, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek. 

2. A Szabályzat célja 

1. Az GIFIE védi mind munkatársai, mind pedig üzleti partnerei, ügyfelei személyes adatait. A Szabályzat és mellékleteinek célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Info tv. rendelkezéseinek.

2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés GIFIE általi igazolására szolgáljon.

3. A Szabályzat hatálya

(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok az GIFIE általi kezelésére terjed ki.

(2) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. 

(3) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat (Rendelet (14)).

(4) A Szabályzat kiterjed az GIFIE munkavállalóira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeire, üzleti partnereire és ügyfeleire, az GIFIE honlapját megtekintő személyekre. A Szabályzat alkalmazandó minden olyan személyes adat tekintetében, amelyet az GIFIE gazdasági tevékenységével összefüggésben, munkáltatói jogviszonyból adódóan, az érintett adatszolgáltatása, hozzájárulása folytán, vagy más jogviszonyból vagy tevékenységből eredően került az GIFIE birtokába. 

4. Fogalom meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Leglényegesebb fogalmak az alábbiak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (pl.: az GIFIE munkavállalói, álláshirdetésre jelentkező személyek, GIFIE-al szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; pl. személyes adatok felvétele és tárolása az álláshirdetésre beérkező pályázatok kapcsán. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (pl.: az általa alkalmazott munkavállalók személyes adatai vonatkozásában az GIFIE adatkezelőnek minősül);

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Mt.: vagy Munka Törvénykönyve: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Mvt.: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

(1) Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezelésének megkezdése előtt be kell szerezni. A hozzájárulás megadása előtt – függetlenül annak formájától, módjától – az GIFIE minden esetben biztosítja az érintett számára azt, hogy az GIFIE vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját, valamint, az adatkezeléssel kapcsolatos feltételeket (pl. azon szervezetek/személyek körét, akik az adatokhoz hozzáférhetnek) megismerje, illetve az GIFIE felé az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéseket tegyen fel. Az adatok személyes felvétele során erre az GIFIE szóban külön is felhívja az érintett figyelmét. A hozzájárulás beszerzése minden olyan esetben szükséges, mikor az érintett adatainak kezelésére az GIFIE más jogalapon (pl.: munkáltatói jogos érdek) nem jogosult. 

(2) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan be kell kérni az adatkezelés megkezdése előtt.

(3) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(4) Az GIFIE nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. A hozzájárulás visszavonására a vonatkozó, vagy a hozzájárulást megelőzően adott tájékoztatóban meghatározott úton és módon van lehetőség. Amennyiben ilyen nem kerül külön megjelölésre, úgy az GIFIE-nak az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül, lehet a visszavonást megtenni.

(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az GIFIE a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

III. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. A munkavállalók személyes adatai a munkaviszony létesítésével, fenntartásával, teljesítésével, megszüntetésével összefüggésben harmadik személyek részére továbbításra kerülhetnek, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.  

(2) Az GIFIE a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név

2. születési név,,

3. születési ideje, 

4. anyja neve,

5. lakcíme, 

6. állampolgársága, 

7. adóazonosító jele, 

8. TAJ száma,

9. nyugdíjas törzsszám  (nyugdíjas munkavállaló esetén), 

10. telefonszám,

11. e-mail cím,

12. személyi igazolvány száma,

13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

14. bankszámlaszáma,

15. online azonosító (ha van)

16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

17.  munkakör és munkaköri leírás,

18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,

19. fénykép,

20. önéletrajz,

21. előző munkahelyi igazolások,

22. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,

23. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultsága, 

24. a munkavállaló munkájának értékelése,

25. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

26. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa

27. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, 

28. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése,  azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

29. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma, 

30. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok;

31. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatok;

32. az GIFIE -nál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatok,

33. gépkocsi igénybevétele esetén az elszámoláshoz szükséges adatok (jogosítvány, forgalmi engedély, törzskönyv, kiküldetési rendelvény,…);

34. kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatok;

35. hozzátartozók személyes adatai (adókedvezmények, pótszabadság, stb. céljából);

36. mérnöki jogosultsági határozatok és kamarai tagsági határozatok adatai;

37. személyes dokumentumok fénymásolatai;

38. nyilatkozat más munkáltatónál fennálló jogviszonyról (ha releváns);

39. tréning, képzések, tanfolyamok, tanulmányi szerződés adatai.

(3) Betegségre vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. 

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, az GIFIE munkaügyi és számviteli, tb-, adóügyi feladatokat ellátó munkavállalói és esetleges adatfeldolgozói.

(5) Az GIFIE tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év, illetve, ezen túlmenően abban az esetben, ha ezen időtartam alatt jogvita, igényérvényesítés merül fel, úgy annak jogerős és sem rendes, sem pedig rendkívüli jogorvoslattal nem támadható lezárásáig. Abban az esetben, ha az érintett személlyel a munkaviszony megszűnésétől független kötelezettségvállalás – pl.: versenytilalmi megállapodás, titoktartási kötelezettségvállalás – áll fenn, úgy ezen kötelezettségvállalás lejártától (megszűnésétől) számítandó a fenti időtartam.

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén,a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén, esetlegesen más jogalapon alapul. Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy őt terheli a felelősség azért, hogy a harmadik személy adatainak megadására a megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

(8) Az GIFIE, mint munkáltató jogosult a munkavállalónak a munkaügyi, személyzeti nyilvántartásban nyilvántartandó adatokat tartalmazó okmányairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, tb kártya, szakképzettséget, iskolai végzettséget, nyelvismeretet, szakmai gyakorlatot, szakmai és/vagy egyéb jogosultságot igazoló bizonyítványok egyéb okiratok) másolatot készíteni és azokat felhasználni és/vagy megőrizni a személyes adatokkal megegyező feltételekkel és ideig.

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek. 

(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés. Vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Mt. 10. § (1) bekezdés,  Mt. 51. § (4) bekezdés. Az, hogy az érintett munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok kapcsán mely alkalmassági vizsgálatok megléte és milyen időközönként, mely jogszabályi hely alapján szükséges, az GIFIE egyedileg közli az érintett munkavallóval, mivel ez munkakörönként eltérő lehet. 

(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása,  munkakör betöltése, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek munkáltató általi biztosítása. 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a lehetséges címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállaló, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerheti meg. A munkáltató (ezen belül is kizárólag azon munkavállalók, akiknél a munkakörükbe tartozó feladatok folytán feltétlenül szükséges, hogy megismerjék) csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a  munkáltató nem ismerheti meg.

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év.

IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Közös szabályok

 1. Az GIFIE az üzleti, gazdasági tevékenységével (pl.: vállalkozói-, vagy bármilyen egyéb típusú szerződések teljesítése, megrendelések fogadása, szerződést megelőző egyeztetések, teljesítéssel kapcsolatos panaszügyek stb.) összefüggésben a vele ügyfél/szerződéses kapcsolatban álló, illetve, ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén a jogi személyt képviselő, illetve az érdekükben eljáró személyek – pl. munkavállalói, kapcsolattartói stb.) adatait megismeri.

 1. Adatkezelés célja: 
 1. szerződések (üzleti kapcsolat) létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (pl. szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.) 
 2. üzleti kapcsolattartás
 3. ügyfelek azonosítása (jogi személyek képviselőinek azonosítása), 2017. évi LIII. törvény (Pmt). 6.§. (1) bekezdés szerinti átvilágítása.
 1. Az adatkezelés, valamint az esetleges továbbítás jogalapjai – jogviszonytól és személytől függően: a) a szerződés teljesítése, ideértve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezeléseket is; b) Ptk-ban rögzített megfelelő jogintézmény (pl. vállalkozási szerződés teljesítése), Számviteli tv., egyéb adójogszabályok és jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések, Pmt. (2017. évi LIII. törvény).

 1. Közvetlenül szerződő, természetes személy partner

 1. Az GIFIE a fentiekben megjelölt célokból kezeli a vele vevőként, szállítóként, egyéb szerződéses/üzleti partnerként közvetlenül szerződött természetes személy lentebb megjelölt adatait. 

 1. Kezelhető adatok köre: név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószám, vállalkozói igazolvány száma, személyi igazolvány száma, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, honlap-cím, bankszámlaszám, vevőszám (ügyfélszám, rendelésszám), online azonosító (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), illetve, az adott jogviszonyhoz, üzleti kapcsolathoz természetszerűleg hozzátartozó adatok. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését, üzleti kapcsolat létesítését megelőzően kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

 1. A személyes adatok lehetséges címzettjei: az GIFIE kapcsolattartással, az adott jogviszony teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó személyei, munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából az GIFIE által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés (ügyfélkapcsolat) megszűnését követő 8 év.

 1. A jelen pont szerinti esetekben az adatokat a természetes személy ügyfél közvetlenül adja meg az GIFIE részére. 

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak, munkatársainak elérhetőségi adatai 

 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója, illetve, az adott jogviszonyhoz természetszerűleg hozzátartozó adatok.

 1. A személyes adatok kezelésének célja: lásd IV. fejezet 1. pont (2) bekezdés alatt megjelölteket.
 2. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az GIFIE-nak az érintett szerződéssel, ügyfélszolgálattal, ügyfélkiszolgálással, kapcsolattartással és könyveléssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, az érintett jogviszony teljesítésében érintett munkavállalók, személyek.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti (szerződéses) kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 8 évig. 

 1. Mindazon esetekben, mikor valamely természetes személy egy jogi személy partner képviselőjeként, kapcsolttartójaként, munkatársaként veszi fel a kapcsolatot (vagy kerül kapcsolatba) az GIFIE-al, illetve, az üzleti partnertől kap ilyen adatokat, úgy a partner köteles biztosítani azt, hogy az érintettek adatai az GIFIE részére átadhatóak, illetve általa felhasználhatóak, megismerhetőek legyenek. 

 1. Abban az esetben, ha az érintett személy az GIFIE felé akként nyilatkozik, vagy bármilyen módon az GIFIE tudomására jut, hogy az érintett személlyel az adott ügylet, partner vonatkozásában a kapcsolat (már) nem vehető fel (pl.: mert munkaviszonya megszűnt, áthelyezték, vagy esetleg akként nyilatkozik, hogy nem is adhatták volna ki adatait stb.), úgy az GIFIE az adott személlyel történő kapcsolattartás minden formáját azonnal megszakítja és értesít minden olyan személyt, akik az érintett személy adatait megismerték. Utóbbi kapcsán az információ valóságát az GIFIE nem köteles és nem is jogosult vizsgálni, azt a partner közvetlenül az érintett személlyel köteles tisztázni. 

4. Partnerek által hozzáférhető adatok (alkalmazandó mind a jogi személy, illetve természetes személy partnerekre is).

Az GIFIE saját üzleti, szerződéses partnereitől is megköveteli, hogy azon személyek, munkavállalók adatait (pl.: nevét, email elérhetőségét), amelyeket az üzleti/szerződéses kapcsolatuk során megismernek, szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, a (pl.: az adott szerződés teljesítéséhez) feltétlenül szükséges mértékben kezeljék, valamint, hogy az ehhez szükséges megfelelő biztonsági intézkedéseket is megtegyék. Szigorúan tilos a megengedett céltól eltérően (pl. magáncélú megkeresésekre) az adatokat felhasználni!

Ahogyan az GIFIE szervezeti egységeinél személyes adatok kezelését végző munkavállalók kötelesek a megismert személyes adatokat bizalmasan kezelni, úgy erre a partner munkavállalói, érdekében eljáró személyei is kötelesek.

Abban az esetben, ha az GIFIE jelzi, hogy valamely munkavállalója, érdekében eljáró személye már nem áll az GIFIE alkalmazásában, vagy a továbbiakban nem látja el az addig betöltött pozícióját, úgy a partner köteles ezen személy személyes adatait törölni (felismerhetetlenné tenni), valamint a továbbiakban semmilyen módon nem kísérelheti meg az érintettel a kapcsolat felvételét. Emellett, haladéktalanul köteles erről minden olyan személyt értesíteni, akik az érintett személy adatait megismerhették.

5. Adattovábbítás (alkalmazandó mind a jogi személy, illetve természetes személy partnerekre is).

Az GIFIE szerződései teljesítése során jogosult arra, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeit és követeléseit átruházza akár kapcsolt vállalkozására, akár harmadik személyre. Az ilyen szerződés-átruházás alapján a kezelt adatok is megfelelően átadásra kerülnek.

V. FEJEZET 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

(1) Az GIFIE jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként, megrendelőként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, bankszámlaszám, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 

(3) A személyes adatok címzettjei: az GIFIE adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

2. Kifizetői adatkezelés 

(1) Az GIFIE jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017.CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), bankszámlaszám, költséghányad. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az GIFIE kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) adatait adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 

(3) A személyes adatok címzettjei: az GIFIE adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

(1) Az GIFIE jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy  az GIFIE irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig. 

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó. 

4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1) Az GIFIE jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímetigazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

(2) A személyes adatok címzettjei: az GIFIE vezető tisztségviselői.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 56.§(2)).

VI. FEJEZET

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Adatbiztonsági intézkedések

(1) Az GIFIE valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében mind a papír alapú, mind pedig az elektronikusan kezelt adatok tekintetében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek. Az adatbiztonsági követelmények betartásáról a jelen Szabályzaton túl az GIFIE külön belső utasításokkal, szabályzatokkal gondoskodhat.

(2) Az GIFIE papír alapon és számítógépes hálózaton is tárol adatokat. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) Az GIFIE a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést az GIFIE jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Emellett, az GIFIE szerződéses partnereitől, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeitől is megköveteli az esetlegesen részükre átadott, illetve általuk hozzáférhető, megismerhető személyes adatok megfelelő kezelését.

(4) Az GIFIE az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 

(5) Az GIFIE az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja: 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(7) Az GIFIE a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció biztonságának ellenőrzéséről. 

(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és bármilyen egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani. 

(9) Azokat a dokumentumok, amelyeket az GIFIE jogosult/köteles megőrizni, archiválásra kerülnek, amelyek szintén jól zárható és kizárólag az arra jogosultak által elérhető helyiségben kerülnek elhelyezésre. 

(10) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. 

(11) Az GIFIE elektronikus adattároló rendszerein szükségszerűen felmerülnek időszakos karbantartási munkák, melyek során a karbantartást végző saját munkavállalók, vagy harmadik személy megbízottak a tárolt adatokhoz időlegesen – a karbantartás tartamára – hozzáférhetnek, azonban azokat nem vizsgálhatják, nem másolhatják, nem figyelhetik meg. Ezekre az esetekre az GIFIE minden esetben megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás előírásával is biztosítja az adatok megfelelő védelmét.

(12) Annak érdekében, hogy ne történhessen visszaélés a papíralapú személyes adatokkal az erre jogosult személy szúrópróbaszerűen ellenőrizni a szabály betartását!

VII. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. cikk 12.).

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek pl.: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése. 

2. Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása  

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az GIFIE, az GIFIE munkavállalói, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyének, valamint az GIFIE-al szerződéses kapcsolatban lévő és az adatokhoz jogszerűen hozzáférő személy feladata és kötelezettsége. 

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, ezek által ugyanis az esetleges incidensek jól észrevehetőek és visszakövethetőek.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt bármely személy a feladatai ellátása során adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló, illetve, ezzel fenyegető eseményt észlel, haladéktalanul értesítenie kell az illetékes személyt, a következők szerint.

a) munkavállalók a munkáltatói jogkör gyakorlóját

b) minden egyéb személy, szervezet az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségen

Az incidens jellegétől függően (így pl. ha az incidens adatok elvesztésének, ellopásának stb. közvetlen veszélyével fenyeget) egyidejűleg telefonos értesítés is szükséges, szintén az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségen.

(4) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az GIFIE vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: 

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében már megtett intézkedések leírását.

(5) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

a) az érintett személyes adatok körét, 

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

c) az adatvédelmi incidens időpontját, 

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról  az adatkezelés megkezdését megelőzően megfelelő tájékoztatást kapjon 

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi  1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az 1. és 2. pont  nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a Rendelet  9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a Rendelet  89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban  említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (Rendelet 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az  1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja (Rendelet 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk) 

A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)

Korlátozások

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a) nemzetbiztonság;

b) honvédelem;

c) közbiztonság;

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b) a személyes adatok kategóriáira,

c) a bevezetett korlátozások hatályára,

d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését (Rendelet 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni (Rendelet 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

IX. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

1. Intézkedések az érintett kérelme alapján

(1) Az GIFIE, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Adatkezelő a Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

(6) Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat megállapítása és módosítása

Az GIFIE a jelen adatkezelési szabályzat megváltoztatásának a jogát fenntartja – különösen az esetleges jogszabályi változásra tekintettel. Módosítás esetén az GIFIE a munkavállalókat, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket a társaságnál helyben szokásos módon tájékoztatja. A Szabályzat más személyeket érintő releváns, mindenkor hatályos rendelkezései, részei az GIFIE honlapján érhetőek el.

A Szabályzat megállapítására és módosítására az GIFIE ügyvezetői jogosultak.

2. Intézkedések a szabályzat megismertetése 

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az GIFIE valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.